Zaznacz stronę

Nowy katalog paliw ciekłych – obowiązki przedsiębiorców

Tylko do 8 października przedsiębiorcy mają czas na uzyskanie lub zmianę koncesji paliwowych lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe.

8 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu*, które zmienia katalog paliw ciekłych, determinujących obowiązek uzyskania stosownej koncesji paliwowej lub uzyskania wpisu przedsiębiorcy do rejestru podmiotów przywożących takie paliwa.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, których działalność dotyczy paliw objętych zmianami, powinni wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wydanie odpowiedniej koncesji lub jej zmianę, ewentualnie o wpisanie lub zmianę wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe.

Które nowe paliwa wymagają uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru?

Katalog paliw ciekłych, których przywóz, wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesył, dystrybucja lub obrót wiążą się z dodatkowymi wymogami administracyjnymi, został poszerzony o:

  • oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe: 2710 20 16
  • ciężkie oleje opałowe: 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38.

*Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących – LINK

Jednocześnie obowiązek dokonania wpisu do rejestru podmiotów przywożących lub uzyskania stosownej koncesji został zniesiony w stosunku do paliw ciekłych oznaczonych następującymi kodami CN:

  • oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe: 2710 20 15, 2710 20 17
  • ciężkie oleje opałowe: 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39.

Dodatkowo nowe regulacje znoszą obowiązek uzyskania właściwej koncesji w zakresie gazu płynnego LPG oznaczonego kodem CN 2901 10 00 w zakresie produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

Jak dostosować się do zmian?

W praktyce przedsiębiorcy podlegający nowym regulacjom powinni złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie lub zmianę stosownej koncesji paliwowej lub wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Mają na to 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów nowelizujących rozporządzenie w sprawie wykazu paliw ciekłych – tzn. do 8 października 2020 r.

Co grozi za niewywiązanie się z obowiązku?

Niezłożenie wniosku w terminie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności bez wymaganej koncesji lub bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi (w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą) bez wymaganej koncesji podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Z kolei przywóz paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących podlega grzywnie do 2.500.000 zł.

Jak możemy pomóc?

Z uwagi na krótki czas, który pozostał na prawidłowe wypełnienie nowego obowiązku, przedsiębiorcy, których działalność dotyczy paliw objętych zmianami, powinni niezwłocznie wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wydanie odpowiedniej koncesji lub jej zmianę, ewentualnie o wpisanie lub zmianę wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie oraz świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Milena Kazanowska – Kędzierska
Radca prawny, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E:  m.kazanowska@kochanski.pl