Zaznacz stronę
2020 10 06_Milena_banner LI

„Nowy” duży przedsiębiorco – nie zapomnij o audycie energetycznym

Ustawa o efektywności energetycznej nałożyła na określoną kategorię przedsiębiorców (nie tylko energetycznych) obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą polegającą na przeprowadzeniu obliczeń w zakresie proponowanych przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej oraz oszczędności energii. W praktyce audyt energetyczny to badanie zużycia energii lub zapotrzebowania na moc przeprowadzane w ramach przedsiębiorstwa objętego obowiązkiem przez uprawnionego audytora.

Kto musi przeprowadzić audyt energetyczny?

Obowiązek sporządzenia audytu spoczywa na wszystkich tzw. „dużych przedsiębiorcach” niezależnie od rodzaju i formy prowadzonej działalności (tj. innych niż mikro, mali lub średni przedsiębiorcy). Do tej grupy zalicza się podmioty, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

  1. zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników

lub

  1. osiągnęły roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji finansowych  przekraczający  (równowartość  w  złotych)  50  milionów  euro oraz sumy aktywów jego  bilansu  sporządzonego  na  koniec  jednego  z  tych  lat  przekroczyły (równowartość w złotych) 43 miliony euro.

Co jednak szczególnie ważne, obowiązek ten nie ogranicza się do przedsiębiorstw energetycznych. Spoczywa on również na firmach, które chociaż zużywają niewielkie ilości energii, ale osiągają wysokie roczne obroty lub zatrudniają setki pracowników, np. na firmach outsourcingowych, doradczych, informatycznych, importerach surowców, bankach, przewoźnikach oraz zakładach produkcyjnych.

Kiedy należy przeprowadzić audyt efektywności energetycznej?

Przedsiębiorca, który w latach 2014 i 2015 spełniał przesłanki kwalifikujące go do grupy dużych przedsiębiorców, miał obowiązek po raz pierwszy przeprowadzić audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30 września 2017 r.

Należy pamiętać, że obowiązkiem sporządzenia audytu objęci są również przedsiębiorcy, którzy stali się „dużymi przedsiębiorcami” w późniejszym terminie, tj. spełnili po raz pierwszy powyższe kryteria w kolejnych latach – np. w 2018 i 2019.

Ustawa nie wskazuje wprost terminu przeprowadzenia pierwszego audytu energetycznego w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę statusu dużego przedsiębiorcy w kolejnych latach. Można jednak przyjąć, że przedsiębiorca, który powziął informację o uzyskaniu takiego statusu (tj. o spełnieniu kryterium finansowego lub dot. zatrudnienia), jest obowiązany przeprowadzić audyt energetyczny w możliwie najkrótszym terminie, przy zachowaniu należytej staranności. Pojęcia te mają szerokie znaczenie i są interpretowane różnie, w zależności od przedmiotu działalności danego przedsiębiorcy. Należy więc wskazać, że każdy „nowy” duży przedsiębiorca niezwłocznie powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Duży przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzania audytu co 4 lata. Ponadto musi zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o jego przeprowadzeniu w terminie 30 dni.

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcy za nieprzeprowadzenie audytu?

Nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest zagrożone karą nakładaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kara ta nie może być wyższa niż 5% przychodu (nie dochodu) ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Jak możemy Państwu pomóc?

Podmiot, który dotychczas mimo ciążącego na nim obowiązku nie wykonał audytu, w stosunku do którego nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie kary, powinien rozważyć scenariusz działania polegający na realizacji zaległego audytu. Następnie musi poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzeniu audytu oraz ewentualnie złożyć wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary wraz ze stosownymi wyjaśnieniami i argumentacją. Takie zachowanie przedsiębiorcy może pomóc uniknąć kary lub obniżyć jej wymiar.

Z uwagi na uzasadnione ryzyko zagrożenia wysokimi karami pieniężnymi przedsiębiorcy, których dotyczy analizowany problem, powinni podjąć niezwłoczne działania mające na celu przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii prowadzącej do zminimalizowania ryzyka kary.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w razie wszelkich pytań dotyczących audytu energetycznego.

 

Zapraszamy do kontaktu

Milena Kazanowska – Kędzierska
Radca prawny, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E: m.kazanowska@kochanski.pl