Zaznacz stronę

Dyrektywa work-life balance — zmiany w Kodeksie pracy i nowe uprawnienia dla pracowników

24 sierpnia 2022 | Aktualności, Wiedza

Polski rząd ma obowiązek wdrożenia do Kodeksu pracy przepisów dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów potocznie nazywanej dyrektywą work-life balance.

Work-life balance w Polsce — co i kiedy nas czeka?

Ostateczna data wejścia w życie znowelizowanych przepisów nie jest znana. Początkowo miały one zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2022 roku. Jednak prace nad ostatecznym kształtem przepisów nadal trwają. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy:

5 dni dodatkowego, bezpłatnego urlopu opiekuńczego

Z urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni będą mogli skorzystać pracownicy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny (córce, synowi, matce, ojcu lub małżonkowi) lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.     

Dodatkowe wolne od pracy z powodu siły wyższej

Z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem pracownikowi będzie przysługiwało dodatkowe zwolnienie od pracy –  w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

Za okres tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy swojego wynagrodzenia. Co istotne, dodatkowe 2 dni wolnego od pracy nie pomniejszą puli urlopu wypoczynkowego, jak w przypadku urlopu na żądanie.

W zakresie uprawnień rodzicielskich

  • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni do 41 oraz z 34 tygodni do 43 – w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie;
  • przyznanie każdemu z rodziców dziecka wyłącznego prawa do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z ww. wymiaru urlopu. Prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka;
  • wydłużenie z 4 do 8 roku życia dziecka okresu, w którym polecenie pracy w godzinach nadliczbowych lub delegowanie poza stałe miejsce pracy będzie wymagało zgody pracownika.

Prawo do elastycznej organizacji pracy

Projekt zakłada także przyznanie pracownikom – rodzicom dziecka do 8 roku życia prawa do elastycznej organizacji pracy w postaci telepracy, (która ma zostać zastąpiona pracą zdalną – projekt ustawy w tym zakresie jest procedowany przez Sejm), system przerywanego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy weekendowej czy ruchomy czas pracy.

Wniosek o zastosowanie elastycznej formy pracy powinien być złożony przez pracownika nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia korzystania z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca powinien uzasadnić powody dla których odmawia pracownikowi skorzystania z elastycznej formy pracy.

Inne zmiany w Kodeksie pracy

Projekt ustawy zakłady również inne zmiany w przepisach kodeksu pracy niewynikające z dyrektywy 2019/1159:

  • możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (jeżeli wystąpią takie nieobecności);
  • ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem wyłącznie w przypadku, gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
  • zrównanie zasad wypowiadania umów o pracę na czas określony z tymi, które dotyczą umów na czas nieokreślony. Oznacza to, że w pracodawca będzie zobowiązany do wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Obecnie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony pracodawca nie musi wskazywać powodu, z jakiego ten jest zwalniany.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorką.

Angelika Stańko

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.

Zapraszamy do kontaktu: