Zaznacz stronę

Rozwój biznesu oparty na technologii

15 marca 2021 | Aktualności, Wiedza

Blockchain, Cloud Computing i sztuczna inteligencja to więcej niż tylko modne hasła – to pojęcia krytyczne dla szybkiego rozwoju technologicznego we wszystkich branżach. Nasi eksperci Piotr Galka, Piotr KaniewskiSzymon Ciach dzielą się z magazynem CEE Legal Matters swoimi spostrzeżeniami na temat trendów na rynku technologicznym.

CEELM: Szymon, zacznijmy od Ciebie. Jak przedstawia się aktualna sytuacja na rynku usług chmurowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej?

Obserwujemy dynamiczny wzrost tego rynku. Według raportu „Computerworld TOP200”, w 2019 roku badane firmy odnotowały blisko 30% wzrost przychodów netto ze sprzedaży usług w chmurze. Według tego samego raportu 51% ankietowanych wiąże przyszłość swojej firmy z zastosowaniem tego rodzaju technologii. Zauważamy także silną tendencję do przyjmowania technologii chmurowych w sektorze finansowym, w miarę dojrzewania potrzeb biznesowych i rozwoju ram regulacyjnych. W Polsce wzrasta również liczba centrów przetwarzania danych w chmurze. W 2019 r. Google ogłosił plan zainwestowania nawet 2 mld dolarów w polskie centrum danych, a w 2020 r. w jego ślady poszedł  Microsoft, ogłaszając plan stworzenia nowego centrum przetwarzania danych pod Warszawą. Ponieważ jurysdykcja danych wiąże się z delikatnymi kwestiami w zakresie zgodności z przepisami prawa, szczególnie w sektorze finansowym, spodziewamy się, że pojawienie się wiodących dostawców usług chmurowych z Europy Środkowo-Wschodniej okaże się skuteczną zachętą do szerszego wdrażania tego rodzaju rozwiązań w naszym regionie.

CEELM: Jakimi typowymi projektami z zakresu technologii chmurowych się Pan zajmuje?

Piotr Gałka: Pandemia koronawirusa znacznie zwiększyła potrzebę szybkiego przyjęcia technologii chmury obliczeniowej. W związku z tym naszym głównym zadaniem jest wsparcie klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wdrażania rozwiązań chmurowych.

Dzięki doświadczeniu w pracy z klientami prowadzącymi działalność regulowaną jesteśmy w stanie wspierać duże organizacje finansowe funkcjonujące w regulowanym środowisku.  W ubiegłym roku pomogliśmy instytucjom finansowym we wdrożeniu Microsoft365 i usług AWS.

Ponadto obecnie wspieramy dużą międzynarodową grupę finansową w procesie budowania europejskiego rynku usług w chmurze.

CEELM: Jakie są najważniejsze wyzwania we wdrażaniu chmury obliczeniowej?

Piotr Gałka: Moim zdaniem potężnym wyzwaniem jest konieczność szybkiego wdrażania rozwiązań opartych na cloud computing. W szczególności ze względu na fakt, że liczba specjalistów w dziedzinie tej technologii jest na rynku bardzo niewielka, co powoduje istotne trudności dla pragnących ją wdrożyć podmiotów.

CEELM: Przed jakimi wyzwaniami prawnymi stoją przedsiębiorstwa pragnące korzystać z usług chmurowych?

Piotr Kaniewski: Spotykamy się z dwoma istotnymi wyzwaniami prawnymi dotyczącymi cloud computingu. Pierwszym z nich jest ochrona danych, w szczególności danych osobowych. Wprawdzie dostawcy usług chmurowych radzą sobie z większością tych, dość powszechnych w całej UE, problemów, jednak od czasu do czasu wybuchają pożary. Mam tu na myśli na przykład niedawny wyrok TSUE w sprawie Schrems II, który spowodował duże utrudnienia w przekazywaniu danych osobowych do USA.

Drugim, większym wyzwaniem są regulacje sektorowe, zwłaszcza obejmujące sektor bankowy. Polskie przepisy dotyczące odpowiedzialności i łańcucha podwykonawców są na tle pozostałych krajów Unii dość wyjątkowe i wymagają od dostawców szczególnego podejścia do polskich banków. Co więcej, zestawianie klauzul umownych dostawców chmury z wymogami regulacyjnymi nadal stanowi pewne intelektualne wyzwanie. Wrażliwość UKNF na specyfikę wysoce  standaryzowanych umów o świadczenie usług chmurowych wciąż jest niewielka. Nie narzekamy jednak – sytuacja jest znacznie lepsza niż dwa lub trzy lata temu, a przyszłość rysuje się jeszcze bardziej pozytywnie.

CEELM: Jak będzie wyglądało przyszłe otoczenie regulacyjne usług chmurowych w Europie?

Szymon Ciach: W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się nadejścia prawdziwego tsunami nowych regulacji, gdyż technologie chmurowe uważane są element o podstawowym znaczeniu dla rozwoju unijnego Jednolitego Rynku Cyfrowego. Komisja Europejska intensywnie pracuje nad realizacją swojej strategii w zakresie danych, ukierunkowanej na zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie interoperacyjności infrastruktury i usług chmurowych dla europejskich przedsiębiorców. Koncepcja ta ma na celu stworzenie ram dostępu, przejrzystości i zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi usług w chmurze na terenie UE. W tym celu planuje się m.in. ułatwienie dostępu do europejskich rynków usług chmurowych, na których użytkownicy będą mogli korzystać z usług zgodnych z przepisami UE. Co ciekawe, Komisja Europejska przewiduje, że do 2025 r. nastąpi odejście od scentralizowanych centrów danych na taką skalę, że nawet 80% wszystkich danych będzie przetwarzanych w inteligentnych urządzeniach bliżej użytkowników (edge computing). Jest to silnie związane z pojawieniem się nowej generacji technologii telekomunikacyjnych (5G), które zwiększą moc obliczeniową małych urządzeń. Przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych będą swobodny przepływ danych nieosobowych, cyberbezpieczeństwo oraz wykorzystanie chmury obliczeniowej w sektorze finansowym. Szczególną czujność powinien zachować sektor finansowy i jego dostawcy IT, gdyż Komisja Europejska przedstawiła niedawno projekt Rozporządzenia w sprawie odporności operacyjnej na zagrożenia cyfrowe w sektorze finansowym (Digital Operational Resilience Act – DORA) wraz z powiązaną z nim dyrektywą. Przepisy te ustanowią nowe wspólne, podobne do RODO zasady minimalizowania ryzyka związanego z technologiami teleinformatycznymi przez instytucje finansowe. Ponadto niewątpliwie wywołają efekt domina w odniesieniu do usług chmurowych na terenie UE.

CEELM: Czy problemy związane z chmurą obliczeniową rzutują także na rozwój innych technologii?

Piotr Kaniewski: Są kluczowe z perspektywy wdrażania rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Wiele z nich jest oferowanych przez dostawców usług chmurowych jako część tych usług. Nawet jeśli nie, to rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję potrzebują chmury obliczeniowej, która jest nie tylko środowiskiem dla ich rozwoju i treningu, ale także źródłem mocy obliczeniowej i pamięci masowej koniecznych do wykonywania przez AI analiz zbiorów danych.

Trudno sobie wyobrazić powszechne korzystanie w Polsce z AI bez niezbędnej infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową, co może oznaczać krytyczne ryzyko dla polskiej gospodarki.  Jeśli nasz rynek nie podejmie działań w odpowiedzi na szybkie przyjmowanie rozwiązań chmurowych i sztucznej inteligencji przez konkurentów z zagranicy, możemy zwyczajnie pozostać w tyle, pozwalając konkurencji uzyskać niemal niemożliwą do nadrobienia przewagę.

 

Najnowsza Wiedza

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Polski Ład 3.0 | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółki, zwłaszcza te działające w oparciu o umowę o zarządzenie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, będą musiały dokonać pewnej reorganizacji swoich struktur, aby dostosować się do nowych przepisów.

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 33 700 m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 640 placówek medycznych, 40 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 620 przedszkoli.

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie. Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Zapraszamy do kontaktu: