Zaznacz stronę

Jak zyskać zaufanie w Chinach?

28 kwietnia 2021 | Aktualności, Wiedza

Nasi eksperci Dr Jacek KozikowskiAleksandra Ryżkowska dzienniku Rzeczpospolita komentują wdrażany w Chinach tzw. system zaufania społecznego (Social Credit System).

Wdrażany w Chinach System Zaufania Społecznego (Social Credit System) stanowić może istotne wyzwanie organizacyjne i prawne dla podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w tym kraju. Wpłynie również na działalność polskich przedsiębiorstw w Chinach.

Polskie firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na weryfikację swoich chińskich partnerów biznesowych, już nie tylko pod kątem badania jakości produkowanych towarów czy zgodności ich działania z prawem, ale również ich ratingu w Systemie Zaufania Społecznego.

Na czym polega chiński System Zaufania Społecznego?

System Zaufania Społecznego to wdrażany obecnie w Chinach system monitorowania i oceny zachowań obywateli pod kątem zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego. Opiera się na bazach danych, do których trafiają informacje z wszelkiego rodzaju rejestrów państwowych, sądów, organów administracji publicznej, ale również z monitoringów miejskich czy aplikacji mobilnych.

W założeniu celem tworzenia Systemu Zaufania Społecznego w Chinach jest zbudowanie społeczeństwa o wysokim poziomie zaufania, w którym osoby i organizacje będą przestrzegać prawa oraz pozaprawnych standardów życia społecznego.

Dokonuje się tego, przypisując obywatelom oceny społeczne na podstawie ich zachowania, które bezpośrednio przekładają się na ułatwienia lub niedogodności w życiu codziennym.

Wysokie oceny ułatwiają dostęp do wszelkiego rodzaju świadczeń publicznych, niskie oceny powodują zaś utratę zaufania społecznego i w rezultacie utrudniony dostęp do świadczeń, rynku mieszkaniowego czy kredytowego.

Rozwijany System Zaufania Społecznego swoim zasięgiem obejmuje również wszystkie spółki zarejestrowane w Chinach, w tym podmioty zagraniczne. Działalność firm jest stale monitorowana pod kątem zgodności z prawem i pozaprawnymi normami współżycia społecznego.

Rating firm w Systemie Zaufania Społecznego

Punktacja przedsiębiorstwa obejmuje informacje dotyczące przestrzegania prawa, niezalegania z płatnością podatków czy wdrażania w organizacji polityk rządowych. Ocenie podlegają również prowadzone w przeszłości projekty, szczególnie te związane z sektorem publicznym. Kontroli poddawane są między innymi roczne sprawozdania finansowe. Dodatkowym elementem jest ocena posiadanych przez firmę licencji, dbałości o środowisko naturalne, przestrzegania praw pracowników, a także działalności w Internecie (szczególnie w zakresie e-commerce).

Firmy niespełniające wymogów i posiadające niski wynik punktowy w ratingu mogą znaleźć się na tzw. czarnej liście. Przełożyć się to może na ich bieżącą działalność, w tym prowadzić do ograniczenia dostępu do kapitału na rynku, możliwości udziału w zamówieniach publicznych czy korzystania z pomocy publicznej. Pojawienie się danej firmy na czarnej liście ma również konsekwencje dla jej partnerów biznesowych, ponieważ utrzymywanie relacji biznesowych z taką spółką obniża rating współpracujących z nią podmiotów.

System Zaufania Społecznego obejmuje bezpośrednio wszystkie firmy zarejestrowane w Chinach, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Pośrednio natomiast może mieć wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z Chinami w zakresie, w jakim ich partnerzy biznesowi w Chinach objęci będą tym systemem.

Polska firma posiadająca przedstawicielstwo, oddział lub spółkę córkę w Chinach będzie objęta bezpośrednio Systemem i będzie musiała w tym zakresie zapewnić zgodność swojej działalności z jego wymogami. Od uzyskanej oceny mogą bowiem zależeć omawiane wcześniej udogodnienia lub ograniczenia w dostępie do rynku chińskiego.

W przypadku polskiej firmy nieprowadzącej stałej działalności w Chinach, a jedynie importującej stamtąd towary, System będzie miał zastosowanie pośrednie. Systemem objęci będą chińscy dostawcy polskiego importera, co oznacza że ich pozytywny lub negatywny rating będzie wpływał na ewentualny przyszły rating polskiej firmy (gdyby ta zdecydowała się na obecność w Chinach).

System Zaufania Społecznego jest nadal tworzony, stąd na obecnym etapie nie jest jeszcze przesądzone, jakie wymogi będzie on nakładał na podmioty z branż technologicznych, szczególnie w zakresie obowiązku przekazywania danych użytkowników do rejestrów prowadzonych przez Państwo. Kwestia ta może być szczególnie istotna dla firm z branż takich jak IT i gaming, czy dostawców usług technologicznych, którzy zarządzają dużą ilością wrażliwych danych użytkowników, w tym często dotyczących ich zachowań konsumenckich.

Na co zwrócić uwagę już dziś – kluczowe kwestie

Korporacyjny System Zaufania Społecznego będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firm działających w Chinach. Nie jest on jeszcze skonsolidowany, a odpowiednie rejestry i ratingi firm prowadzone są przez różne organy administracji publicznej. Dlatego też, na obecnym etapie ważne jest, aby przedsiębiorstwa prawidłowo ustaliły, które organy administracji publicznej prowadzą ich rating oraz określiły swoje obowiązki związane z wprowadzanym Systemem. Jakie więc kroki mogą podjąć polskie firmy działające w Chinach?

Przede wszystkim ustalić ramy regulacyjne obowiązujące na obszarze i w sektorze swojej działalności. Ponieważ System nie jest jeszcze ujednolicony na poziomie krajowym, regulacje mające wpływ na rating przedsiębiorstw mogą różnić się w zależności od prowincji lub miasta, bądź branży, w której firma działa (inne dla branży farmaceutycznej, a inne dla żywnościowej). Poza ramami regulacyjnymi istotne jest również poznanie faktycznych oczekiwań organów administracji publicznej względem przedsiębiorstw działających na obszarze lub w sektorze podlegającym danemu organowi.

Kolejnym krokiem powinna być weryfikacja partnerów biznesowych. Współpraca z firmami posiadającymi niski rating obniża bowiem ocenę ich kontrahentów, kluczowe jest zatem zbadanie ratingu chińskich partnerów biznesowych w ramach Systemu Zaufania Społecznego.

Rekomendowanym przez nas działaniem jest również przeprowadzenie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, mającego na celu sprawdzenie, czy informacje, które zostaną przekazane organom, pozostają w pełnej zgodności z przepisami. Oznacza to, że firmy muszą upewnić się, że ich wewnętrzne procesy i struktury są skonfigurowane w sposób pozwalający na efektywne stosowanie się do wymogów Systemu Zaufania Społecznego, zabezpieczając podmiot przed negatywnymi ocenami i sankcjami. Taki audyt pozwoli też ustalić, czy obowiązujące w firmie procedury są wystarczające, czy też należy wdrożyć nowe procedury zapewniające zgodność z wymaganiami Systemu.

Ostatnim krokiem są już działania naprawcze w sytuacji uzyskania niskiej oceny w Systemie Zaufania Społecznego. Wdrożenie programu naprawczego, który pozwoliłby na podniesienie poziomu punktowego trwa zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy. Jeśli jednak firma znajdzie się na czarnej liście, wyjście z niej może zająć nawet od 2 do 5 lat.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Aleksandra Ryżkowska, LL.M.

 

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

Do 26 sierpnia br. miały trwać uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (numer z wykazu UC128). Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

SLAPP – globalny problem prawny, który niezatrzymany może stłumić wolność słowa

Nie jest żadną tajemnicą, że od 2015 roku kluczowe wartości konstytucyjne przeżywają kryzys. Historia pokazuje, że ostatnim bastionem wolności słowa, która jest niewątpliwie gwarantem powyższych wartości są wolne media. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalne są jednak działania prawne instytucji państwowych, spółek skarbu państwa, biznesmenów lub innych organizacji lobbingowych mające na celu wywołanie efektu mrożącego w stosunku do pracy dziennikarzy, wydawców czy organizacji pozarządowych.

Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

8 sierpnia opublikowany został najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Projekt ustawy stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Dodatek węglowy jako nowa forma wsparcia

Co prawda sezon grzewczy rozpocznie się dopiero za kilka miesięcy, jednak już dziś w wielu domach głośno się o nim mówi. Niepewność i wahania na rynku energii rodzą obawy, czy uda się zapewnić ciepło w okresie jesienno-zimowym.

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

+48 660 765 914

j.kozikowski@kochanski.pl

Aleksandra Ryżkowska LL.M.

Aleksandra Ryżkowska LL.M.

Partner, Szef Praktyki Rozwoju Biznesu Międzynarodowego, Head of Chinese Business Desk

+48 539 100 184

a.ryzkowska@kochanski.pl